Algemene voorwaarden

Diensten

 • Een schaatser kan gebruikmaken van de diensten van Stichting Deen Figure Skating wanneer de schaatser, of indien minderjarig, zijn/haar ouders of verzorgers instemmen met de statuten en doelstellingen van de stichting. Tevens dienen zij zich te houden aan de bepalingen in de Statuten, Huisregels en deze voorwaarden.

 • Personen die gebruik willen maken van de diensten van de stichting, dienen dit schriftelijk via de website kenbaar te maken door middel van een aanmeldingsformulier.

 • De diensten zijn beschikbaar gedurende het seizoen van 4 september 2023 tot en met 13 juli 2024.

 • Elke deelnemer dient zich jaarlijks in te schrijven in de categorieën “learn to skate,” “recreant,” “showteam,” en/of “wedstrijd.” Het inschrijfformulier toont de beschikbare alternatieven per categorie en de bijbehorende tarieven.

 • Tot 2 weken na aanvang van het dienstjaar kan een deelnemer schriftelijk een verzoek indienen bij het bestuur om een kleine wijziging in het abonnement aan te brengen (bijvoorbeeld van 4 naar 3 keer per week). Het bestuur zal zo snel mogelijk een besluit nemen. Echter, beëindiging van de dienst is niet mogelijk.

 • De kosten voor de diensten omvatten de kosten voor deelname aan de activiteiten en voor de lessen die horen bij het gekozen abonnement, zoals vermeld op het inschrijfformulier. Het omvat tevens deelname aan clubkampioenschappen en de show.

 • Niet inbegrepen in de prijs zijn: deelname aan andere wedstrijden en tests, kosten voor trainingen buiten het abonnement (zoals privélessen, choreografielessen, of kürlessen), en kosten voor andere zaken buiten het abonnement (zoals licentie, voorgeschreven kleding, kürmuziek). Deze kosten worden apart in rekening gebracht.

 • In de dienst is rekening gehouden met 3 lessen voor onvoorziene lesuitval. Wij proberen te allen tijde te voorkomen dat er lessen uitvallen. Wij streven ernaar om extra uitval van lessen op een effectieve wijze in te halen, bijvoorbeeld gedurende een vakantie.

 • Het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk, want het ijs wordt vooraf gereserveerd op basis van het aantal aanmeldingen. Er vindt daarom ook geen restitutie plaats voor niet afgenomen lessen.

 • Wanneer van overheidswege of door Alkmaar Sport de ijshal wordt gesloten of geen trainingen mogen worden gegeven, blijft de betaling gedurende de sluitingsperiode verschuldigd, indien DFS aan Alkmaar Sport huur moet betalen. Indien DFS meer dan 2 weken geen huur verschuldigd is, vindt er een verrekening plaats met inachtneming van de kosten die DFS voor de deelnemers maakt tijdens de sluitingsperiode (bijv voor alternatieve trainingen of (ijs)huur elders).

Betalingen

 • Facturen voor de deelname aan activiteiten (wedstrijden en testen) en andere kosten (clubjasje) worden door de penningmeester verstuurd. In principe geldt een betalingstermijn van 2 weken.

 • Indien facturen niet tijdig worden betaald, kan de toegang tot trainingen of andere activiteiten van DFS worden ontzegd.

 • Voor vragen over facturen kan contact worden opgenomen met de penningmeester.

 • Elke wedstrijdrijder zal vooraf gefactureerd worden voor 2x begeleidingskosten voor de eerste twee wedstrijden. Hiervoor komt een aparte factuur.

  Opzeggen

 • Opzegging van de dienst is niet mogelijk. Deze loopt af op 13 juli 2024.

Uitzonderingen

 • Bij aantoonbare en langdurige blessures en ziektes is het mogelijk om restitutie van de dienst te krijgen. Hiertoe doet men een schriftelijk verzoek met doktersbrief aan de ledenadministratie. (Er geldt een wachttijd/eigen risico van 3 weken, die ingaat vanaf het moment van ziekmelding aan de ledenadministratie. De regeling geldt alleen indien men 100% uitgeschakeld is.

 • DFS streeft naar continuïteit en duidelijkheid binnen de club en gelijke behandeling van deelnemers. Daarom verleent DFA in principe geen andere uitzonderingen dan als hierboven omschreven. Wilt u desondanks een verzoek indienen voor een speciale regeling, stuur dan een schriftelijk verzoek naar het bestuur via een email.

  Inzet

 • De deelnemers vormen gezamenlijk de club. Daarom dienen deelnemers zich, naast het eventueel meedoen aan wedstrijden, naar vermogen in te zetten voor overige clubactiviteiten en zich de moeite te getroosten om nieuwe deelnemers en donateurs voor de vereniging te werven.

page2image24879024